Információk

ÁSZF

I. A szolgáltatás leírása

A Felhasználó elektronikus formában vagy a csatolt adatlapnak megfelelően előfizet domain és/vagy Web hosting szolgáltatásokra. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató a Felhasználó részére meghatározott méretű tárhelyet biztosít melyen a Felhasználó igényei (illetve az adatlapon meghatározottak) szerint készít email címeket, és futtat Web alkalmazásokat.

II. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett (vagy emailben küldött) regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus adatlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elektronikus vagy postai úton történő megküldésével teszi meg. A szolgáltató ezek alapján díjbekérőt/számlát küld a Felhasználónak.
A szerződés létrejötte a megrendelés leadásának időpontjától érvényes.

III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Műszaki feltételek:
A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzék megfelelő hardver, szoftver eszközökkel és Internet kapcsolattal.

Személyi feltételek:
A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.

Időbeli és földrajzi korlátok:
A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg.

IV. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek

A megrendelőlapon megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjat számláz, illetve díjbekérőt állít ki. A megrendelőnek kötelessége a díjbekérőn szereplő, vagy kiszámlázott díjak megfizetése a megjelölt határidőig, ellenkező esetben a szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel.

A Szolgáltató az aktuális fizetési periódusra esedékes számlát a periódus kezdete előtt 15 nappal a Felhasználóhoz eljuttatja, melyet ő a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig átutalással kiegyenlít. A tárhely csomag drágább csomagra való módosításakor a csomagok közötti különbözet az aktuális teljes számlázási időszakra számlázandó.

Amennyiben Szolgáltató egy éven belül várhatóan több szolgáltatást is nyújt Felhasználónak, azokat nem feltétlenül egyesével, hanem évente egyszer egy gyűjtő számlán számlázza ki.

A lejárt számlák kezelése céljából a Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait követeléskezelő partnerének átadni. Felhasználó a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól.

V. A tárhely használatának feltételei ill. a Felhasználó jogai és kötelezettségei.

A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetés végett.

A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Tilos! a szolgáltató szerverén vagy annak felhasználásával (Etikai Kódex):

 • jogsértő tartalmat közzétenni, (Pl: warez, 18 életévüket be nem töltött személyekről erotikus tartalmú anyagot elhelyezni, stb...)
 • más személy adataihoz, berendezéseihez jogosulatlanul hozzáférést kezdeményezni, más személy hálózaton továbbított közléseit jogosulatlanul kifürkészni, vagy más jogsértő magatartást végezni.
 • jogsértő elektronikus levelezést folytatni. (SPAM)
 • Adatmentésre tárolásra használni a tárterületet (olyan adatok amik nem kapcsolódnak a weboldalhoz)
 • Olyan szolgáltatást üzemeltetni ami, a többi felhasználót kárára nagymértékben leterheli a szervert vagy annak internet sávszélességét. (ilyen szolgáltatások Pl: a különböző fájlcserélő rendszerek, online rádió, TOP-lista, videó-kép megosztó oldalak )

A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha

 • a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg,
 • a Felhasználó a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg.
 • Domain, tárhely vagy egyéb erőforrás alapú számlázás esetén a Felhasználó ismétlődő vagy nagymértékű számlázást elkerülő magatartása vagy erőforrás átcsoportosítása esetén, melyet a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szüntet meg.
 • Ha a felhasználó rosszul megírt programot futtat a tárhelyén ami (végtelen ciklusba kezd) és ezzel a többi felhasználót tárhely megfelelő használatától.

A Szolgáltató a tárhely szolgáltatást felfüggesztheti, illetve szélsőséges estekben a szerződést felmondhatja abban az esetben, ha az előfizető tárhelyén elhelyezett valamelyik weboldal ellen DDOS támadást észlelünk. (ez csak abban az esetben értendő, ha igazolható, hogy csak egy előfizető ellen folyik támadás, és a szolgáltató a támadást nem tudja elhárítani)

Pár példa amiket tilos a tárhelyen futtatni:

 • Top oldalak, (Toplisták amik más weboldalak ki és belépéseit figyelik)
 • Erotikus oldalak, pornó oldalak
 • IP scannerek, szerver monitoring programok (olyan program ami más szervereket figyel)
 • Nagy forgalmú oldalak (több ezer fő/nap) (érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon ezzel kapcsolatban)
 • IRC scriptek/Botok
 • Proxy scriptek/Anonymizerek
 • Kalóz szoftverek / Warez oldalak
 • Képeket hosztoló scriptek (pl. PhotoBucket, vagy Tinypic)
 • Autószörfölők / PTC / PTS / PPC oldalak
 • Bruteforce programok / scriptek / alkalmazások
 • Levélbombák, SPAM scriptek
 • Banner Ad rotator programok üzemeltetése
 • File megosztók, tükör scriptek (mint pl. a rapidshare is)
 • audio / video sugárzás, streaming
 • Piramis / MLM /HYIP / Forex / E-Gold jellegű oldalak
 • Bank programok
 • Szerencsejáték oldalak
 • MUD / RPG stb oldalak
 • Rasszista és gyűlöletkeltő oldalak
 • Hacker oldalak
 • Illegális tevékenységek hirdetése
 • Warez / kalóz fórumok
 • Mailer Pro futtatás
 • közösségi oldalak (iwiw, facebook, stb..hez hasonló)
 • MP3, audió, videó, anime, rar fájlok tárolása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden évben egyszer a szolgáltatási díjait a mindenkori infláció mértékével növelje. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a www.whserver.hu Internet címen teszi közzé.

VI. Domain nevek regisztrációja megújítása

Domain nevek regisztrációja:
A szolgáltató egy harmadik domain szolgáltató cégen keresztül regisztrálja az igényelt domain nevet. Domain nevet az e-mail-ben mellékelt domain megrendelő lapon keresztül tud igényelni.
A szolgáltató vállalja, az ügyfelek által adott domain regisztrációs megbízások teljesítését, a következő esetekben.

 • A megrendelő az adott domain névhez szükséges megrendelőlapot szabályosan kitöltötte, aláírta.
 • A megrendelőlapon felsorolt egyéb iratokat mellékelte.
 • A megrendelt domain nevek árát az előtetessen kiküldött díjbekérő alapján kifizette.

Amennyiben a megrendelőnek, kifizetetten díjtartozása van a szolgáltató felé úgy a regisztrációt a tartozás kiegyenlítéséig, a szolgáltató nem köteles teljesíteni.

Domain nevek megújítása:
A szolgáltató vállalja az általa regisztrált, átregisztrált domain nevek megújítását a következő feltételekkel.

 • A szolgáltató, a domain név tulajdonosának, vagy a megadott kapcsolattartónak, a domain név lejáratát megelőző 60 nappal, de legkésőbb 30 nappal egy levelet küld a megadott email címre, amelyben tájékoztatja a lejáró domain nevek-ről.
 • A megrendelőnek a lejárat előtt minimum 15 nappal válaszlevélben nyilatkoznia kell, hogy szeretné meghosszabbítani a domain nevet, a szolgáltató ekkor egy díjbekérőt küld a megadott címre ami alapján a szolgáltatás díja rendezhető.
 • A domain neveket csak kiegyenlített számla esetén tudjuk meghosszabbítani,
 • A szolgáltató nem vonható felelősségre a domain meghosszabbításának elmaradása estén a következő esetekben.
 • A szolgáltató által küldött levélre nem érkezik válasz.
 • A domain név megújításának az ára nem került kiegyenlítésre a határidőig.
 • Amennyiben a megrendelő emailcíme megváltozott, és erről a szolgáltatót nem értesítette. (e miatt a lejáratról szóló levelet nem tudtuk kézbesíteni)

VII. Adatkezelés, adatbiztonság

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.

Szolgáltató jogosult Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseit rögzíteni. A felvételeket Szolgáltató megőrizheti, és az esetleges jogviták tisztázására felhasználhatja.

VIII. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

Amennyiben a szolgáltatás a szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatásokra.

Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszüntetését a megrendeléstől számított 30 napon belül. Akkor a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. A díj visszafizetés csak a tárhelyszolgáltatás után jár más szolgáltatások után nem vehető igénybe.

A szolgáltató éves szinten 99% időbeli rendelkezésre állást garantál a tárhely szolgáltatásaira. Amennyiben a tárhely szolgáltatások elérésében éves szinten 1%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót időarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó tárhely szolgáltatás díjából.

A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. internet szolgáltatás, támadás, hackelés, stb.). A díjvisszatérítés csak a tárhely szolgáltatások díja után jár, a domain név költségek levonásával.

A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhető!

A Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető által a Szolgáltató hálózatán és eszközein átvitt és tárolt adatok tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben harmadik személy a tárolt vagy átvitt adatok tartalma miatt eljárást kezdeményez Szolgáltató ellen, úgy Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni az eljárás folyamán, ha pedig ez nem lehetséges, úgy köteles viselni és megtéríteni az eljárási költségeket, díjakat, ide értve az esetleges büntetéseket is.